Дисковидна бучка

Helvella pezizoides Afzel. : Fr.

Leptopodia pezizoides (Afzel. : Fr.) Boud.

Сем. Helvellaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)].

Морфология и биология. Шапката паничковидна до седловидна, широка 0,8–3 cm; горната (спорообразуваща) повърхност тъмнокафява до черна, долната сиво-кафява до тъмнокафява, влакнеста. Дръжката цилиндрична или леко приплесната, гладка, към основата с 1–2 слабо забележими вдлъбнатини; 1,5–6 × 0,3–0,5 cm, сиво-кафява до тъмнокафява, в основата белезникава до жълтеникава, влакнеста. Спорите елипсовидни, 17–20 × 10–12 µm, гладки, безцветни, разположени в един ред, с едра централна капка масло. Образува плодни тела през IX–X.

Местообитания и популации. Развива се на почва в широколистни и смесени гори.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – местн. Слънчев рид), Средна гора (Зап. – Лозенска планина).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, залесяване, дърводобив, селищно развитие, туризъм и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата са разположени на територията на природен парк „Витоша“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, Александров, 1971.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Дисковидна бучка (карта на разпространението)

Дисковидна бучка (илюстрация)