Млечнобяла бучка

Helvella lactea Boud.

Сем. Helvellaceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(ii)].

Морфология и биология. Шапката седловидно разделена на неправилни или правилни дялове, широка 1,5–3 cm; горната (спорообразуващата) повърхност млечнобяла до кремава, при изсъхване червеникаво-кафява; долната повърхност белезникава, гола, вълновидна. Дръжката къса, 2–3 × 0,8–1,2 cm, с дълбоки надлъжни бразди; белезникава, при изсъхване жълтеникава, гола. Спорите елипсовидни до широкоелипсовидни, 14,5–18 × 10–11,5 µm. Образува плодни тела през IX–X.

Местообитания и популации. Среща се на влажна почва и край реки.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – местн. Слънчев рид).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Неизвестни.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Известното находище е разположено на територията на природен парк „Витоша“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Александров, 1970, 1971.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Млечнобяла бучка (карта на разпространението)

Млечнобяла бучка (илюстрация)