Седловидна бучка

Helvella ephippium Lév.

Leptopodia ephippium (Lév.) Boud.

Сем. Helvellaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)].

Морфология и биология. Шапката паничковидна до неправилно седловидна, 0,5–1,5 × 0,3–0,4 cm; горната (спорообразуваща) повърхност бледосива, сиво-кафява до тъмносива, долната бледосиво-кафява до тъмносива, влакнеста. Дръжката цилиндрична или леко приплесната, към основата с 1–2 слабо забележими вдлъбнатини; 1–3,5 × 0,2–0,4 cm, бледосиво-кафява до жълтеникава, влакнеста. Спорите елипсовидни, 19–21,5 × 10–12 µm, гладки, безцветни, разположени в един ред, с едра централна капка масло. Образува плодни тела през VI–IX.

Местообитания и популации. Развива се на почва в широколистни гори.

Разпространение в България. Софийски район (София), Средна гора (Зап. – Лозенска планина).

Общо разпространение. Европа, Азия.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, залесяване, дърводобив, селищно развитие, туризъм и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, Факирова, 1970; Dimitrova & Assyov, 2004.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Седловидна бучка (карта на разпространението)

Седловидна бучка (илюстрация)