Блатна хамарбия

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze

Сем. Orchidaceae – Салепови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii)]. ЗБР, CITES(2).

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с вертикално коренище с 2–3 псевдобулби (4–8 mm), връхната с 2(3) листа. Най-големият лист 1–3 cm дълъг, обикновено с няколко малки булбички на върха. Съцветието 2–15 cm дълго, с до 30 дребни, зелени цвята. Околоцветните листчета 1,5–3 mm дълги, устната насочена нагоре поради двукратното (360?) усукване на цвета. Плодът кутийка. Цв. VІІ–VIІІ (спорадично), пл. ІХ–Х. Опрашва се от насекоми. Размножава се по-често вегетативно с образуваните по листата булбички, рядко със семена.

Местообитания и популации. Обитава силно овлажнени съобщества на сфагнови мъхове, в планински блата и приизворни торфища, в райони с бедни кисели почви. Миниатюрните растения растат прикрепени за разклоненията на сфагновите мъхове, явявайки се един от малкото епифитни видове в Европа. Съвременни данни у нас има от две популации. Видът е труден за наблюдение, с флуктуации на числеността през отделните години (между 10 и 60 екземпляра по устни данни на Д. Василев).

Разпространение в България. Родопи (Ср. – Чаирските езера); до 1500 m н. в. Известен е един хербарен материал от Софийско, събран в края на XIX в.

Общо разпространение. Европа и Азия (по-чест в северните райони, локално срещащ се на юг). В България минава южната граница на ареала.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, пресушаването на влажните зони и замърсяването на водите с торове и препарати, използвани в селското стопанство. Потенциална опасност за находището е и промяната в хидрологичния режим, включително в резултат на климатични промени.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие, чиито местообитания се нуждаят от приоритетна защита. Находището е в защитена местност „Чаирите“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Разработване на План за управление на Чаирските езера и Планове за действие за критично застрашените видове, които имат находища там.

Литература: Стоянов и др., 1966; Станев, 1984; Воденичаров, Василев, 1999; Delforge, 2006.

Автор Антоанета Петрова


Блатна хамарбия (карта на разпространението)

Блатна хамарбия (илюстрация)