Гигантска дипленка

Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke

Discina gigas (Krombh.) Eckblad

Neogyromitra gigas (Krombh.) S. Imai

Сем. Discinaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)].

Морфология и биология. Шапката мозъковидно нагъната, плътно прилепнала към дръжката, 5–10(20) × 5–10(15) cm, жълто-кафява, по-късно тъмнокестенява; вътрешната част с кухини, месото крехко, белезникаво. Дръжката висока 5–10 cm, с надлъжни гънки, белезникава. Спорите елипсовидни, 24–36 × 10–15 µm, гладки до фино брадавичести. Образува плодни тела през IV–V.

Местообитания и популации. Среща се на почва в иглолистни, широколистни и смесени гори.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – местн. Златните мостове), Рила (източната част), Средна гора (Зап. – Лозенска планина).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, залесяване, дърводобив, селищно развитие, туризъм и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата са разположени на територията на национален парк „Рила“ и природен парк „Витоша“. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, 1954, 1955а, 1958а; Александров, 1970; Хинкова, Александров, 1971.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Гигантска дипленка (карта на разпространението)

Гигантска дипленка (илюстрация)