Гъст (плътен) ръждавец

Groenlandia densa (L.) Fourr

Сем. Potamogetonaceae – Ръждавецови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR A1c; B2ab(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Коренището дълго, пълзящо, обикнове силно разклонено. Стъблото заоблено, до 30 cm дълго, до 2 mm в диаметър, с къси междувъзлия. Листата потопени, по 2(3), сближени, почти срещуположни, обикновено заоблени, в основата закръглени, приседнали, 3 cm дълги, 1.5 cm широки, с 35 жилки. Цветоносното класче 5–10 mm дълго, малоцветно, дръжката му 5–15 mm дълга, след прецъфтяване извита назад. Плодчетата до 3 mm дълги, обли, на гърба с остър ръб, с 1 mm дълго, кукесто завито носче. Цв. VІ–VІІ, пл. VІІ–VІІІ. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Субпопулациите са малочислени и силно фрагментирани. Обитават плитки течащи и стоящи сладководни до бракични води, малки блата, временно пресъхващи сладководни водоеми.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие, Североизточна България (ез. Сребърна), Стара планина (Изт.), Струмска долина, Тунджанска хълмиста равнина.

Общо разпространение. Европа, Средиземноморие, Южна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Пресушаване на заблатени територии за стопански и други нужди.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнооразие. Находището в ез. Сребърна попада в поддържан резерват „Сребърна“. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е опазването както на вида, така и на неговия хабитат, който също е уязвим. Препоръчителни мерки са разработване на план за действие за вида и местообитанието, детайлно проучване на хорологията на вида, числеността и площта на неговите популации; биологията и екологията на вида; провеждане на дългосрочен мониторинг на вида и неговите местообитания; събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово; при необходимост – обявяване на защитена територия за опазването на вида и местообитанията му.

Литература: Йорданов, 1963; Стоева, 1984.

Автор Десислава Димитрова


Гъст ръждавец (карта на разпространението)

Гъст ръждавец (илюстрация)