Гарванова градония

Graddonia coracina (Bres.) Dennis

Сем. Dermateaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) единични или на групи, приседнали, дисковидни, гладки, със слабо вълновиден ръб, първоначално червено-кафяви, потъмняващи с времето или при изсъхване; дискът до 2,5 mm в диаметър, слабо изпъкнал. Спорите елипсовидно-вретеновидни, 12,5–20 (22,5) × 7,5–11 μm, първоначално едноклетъчни, по-късно с една септа, пълни с множество дребни мастни капчици, безцветни. Образуват плодни тела през II–X.

Местообитания и популации. Среща се на влажни места по гниещи на земята иглолистни и широколистни клонки.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – над х. „Сълзица“ и над кв. Симеоново).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на селскостопански дейности, дърводобив, туризъм; ограничено разпространение на вида.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находищата са на територията на природен парк „Витоша“.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Литература: Dimitrova, 2002а; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Гарванова градония (карта на разпространението)

Гарванова градония (илюстрация)