Пълзяща гудиера

Goodyera repens (L.) R. Br.

Сем. Orchidaceae – Салепови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР, CITES(2). Реликт.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с повърхностно разположени столони. Цветоносните стъбла високи 10–20(30) cm, с приосновна розетка от 3–7 листа. Листата сърцевидни, с широка дръжка и ясна мрежа от светли жилки, дълги 1,5–7 cm, широки 0,5–2 cm. Съцветието с 5–15 цвята, спирално разположени. Цветовете бели, ароматни. Околоцветните листчета дълги 3–5 mm, от външната страна влакнести. Цв. VІ–VІІ, пл. VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се семенно и вегетативно. Новите листни розетки се развиват през есента и презимуват.

Местообитания и популации. Борови и елови гори, смесени иглолистни, понякога и иглолистно-широколистни гори, като обикновено първият етаж от възрастни, столетни дървета. Среща се на полусенчести места с рохкави, по често алкални, почви и изобилие на мъхове. Досега са установявани 10 популации, за 5 от тях има данни от последните 15 години. Най-голяма е тази в района на вр. Червената стена, която е с площ около 3 km2, фрагментирана, с неравномерна пространствена структура със силно разпръснати петна с размер 0,2–1 km2, заети от отделните растения.

Разпространение в България. Локално в Стара планина (Ср. – местн. Мъхнатите скали над с. Стоевци), Родопи (Ср. – Добростан, Заренишки рид, околностите на Бяла черква, селата Добралък, Ситово, Славейно, Орехово, Хвойна); 800–1500 m н. в.

Общо разпространение. Циркумполярно разпространение в страните с бореален и умерен климат, на юг – локално по планините.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение. Голата сеч.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популациите са в защитени територии (резерват „Червената стена“, природен парк „Българка“). Част от находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на състоянието на популациите и определяне на нови защитени територии. Промяна на практиките за дърводобив във вековните естествени гори.

Литература: Стоянов, 1934а; Делипавлов, 1964; Станев, 1979а, 1984; Петрова, Венкова, Герасимова, 1998; Delforge, 2006; Marinov, 2009.

Автор Антоанета Петрова


Пълзяща гудиера (карта на разпространението)

Пълзяща гудиера (илюстрация)