Едростълбчест здравец

Geranium macrostylum Boiss.

Сем. Geraniaceae - Здравецови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с подземна грудка. Стъблото единично, изправено. Листата силно наделени и нарязани. Цветовете по два върху обща съцветна дръжка. Цветните дръжки жлезистовлакнести, нерядко примесени с прости власинки. Чашелистчетата дълги 8–12 mm. Венчелистчетата по-дълги от чашелистчетата, на върха на 1/3 дълбоко разделени, розово-лилави. Плодът суха разпадлива кутийка. Плодните дялове гладки, простовлакнести, със запазващи се след узряване на семената дъговидно извити осили. Цв. V - VІ, пл. VІ - VІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Расте в храстови съобщества на каменист терен с наситенокафяви планинско-горски или канеленовидни лесивирани почви. Популациите са малочислени до единични индивиди.

Разпространение в България. Славянка (местн. Пазлъка при с. Илинден), Пирин (Ю. – Лясковски връх над с. Мусомища, вр. Баба), Родопи (Изт. – с. Габерово, с. Ламбух); 250–300 m н. в. Популацията в местн. Попови ливади (Ю. Пирин) е изчезнала.

Общо разпространение. Югоизточна Европа (Албания, България, Гърция, Източноегейски острови), Азиатската част на Турция.

Отрицателно действащи фактори. Ниската численост на популациите, ограниченото разпространение. Инфраструктурното развитие, пряко свързано с туризма, селскостопанските дейности при дребно земеделие и животновъдство (косене, паша утъпкване).

Предприети мерки за защита. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Опазване на хабитата и заеманата територия в рамките на новообявени защитени територии. Внимание заслужават находищата при с. Мусомища (Лясковски вр.) и с. Илинден (местн. Пазлъка), където се срещат и други растителни видове с консервационен статус. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Петрова, Кожухаров, 1979; Петрова, 1984; Чешмеджиев, 1988; Петрова, Герасимова, Василев, 1998; Webb & Ferguson, 1968; Greuter et al., 1989.

Автор Пепа Игнатова


Едростълбчест здравец (карта на разпространението)

Едростълбчест здравец (илюстрация)