Лепкаво земно езиче

Geoglossum glutinosum Pers. : Fr.

Сем. Geoglossaceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) изправени, пoчти цилиндрични, високи 2–6 cm, с цилиндрична, лепкава, кафеникавочерна дръжка с размери 2–4 × 0,2–0,3 cm и с връхна, удълженоланцетна, повече или по-малко сплескана фертилна част, заемаща ? от цялата дължина на апотеция, широка 0,5–1 cm, с хрущялно-месеста консистенция, гладка, слизеста, лепкава, кафява или кафяво-черна. Спорите почти цилиндрични, 60–90 × 4–5 μm, с 6–11 септи, първоначално безцветни, по-късно кафяви. Образува плодни тела през VIII–X.

Местообитания и популации. Среща се на почва сред мъх, на поляни и край пътища.

Разпространение в България. Тракийска низина (над с. Каравелово).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на селскостопански дейности (земеделие, животновъдство), замърсяване на въздуха и почвите, суша, глобално затопляне.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за монитиринг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, Стойчев, 1983; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Лепкаво земно езиче (карта на разпространението)

Лепкаво земно езиче (илюстрация)