Влакнеста жълтуга

Genista pilosa L.

Сем. Fabaceae – Бобови

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii); C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Храстче високо до 30 cm. Стъблото в основата разклонено, гладко, голо, без бодли. Листата прости, дълги 5–12 mm и широки 1,5–3,5 mm, отгоре голи, отдолу с прилегнали власинки. Съцветията гроздовидни, рехави, с по 10–20 цвята по върховете на клонките. Чашката звънеста, влакнеста, до средата двуустна. Венчето дълго 8–12 mm, златистожълто. Флагчето на върха прилегнало гъсто влакнесто. Плодът боб, дълъг 1,5–2,0 cm и широк 3,0–4,0 mm, продълговат, гъсто сребристо влакнест, 3–8 семенен. Семената лещовидни, гладки, кафяви. Цв. V–VІІ, пл. VІ−VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте из сухи скалисти и тревисти места в планините в букови и дъбови гори.

Разпространение в България. Дунавска равнина (с. Зеленка), Предбалкан (Търновско), Стара планина (Зап. – Петрохан, вр. Ком, вр. Мургаш и др., Ср. – Тетевенска Баба, х. „Бенковски“, между Карлово и Калофер, Троянски балкан), Знеполски район (Голо бърдо), Витошки район (местн. Живата вода, с. Крапец), Рила (Костенец); между 500 и 2000 m н. в.

Общо разпространение. Западна и Централна Eвропа (с изключение на Южна Швеция, Централна Италия и Р Македония).

Отрицателно действащи фактори. Активизирането на планинския туризъм, строителството на пътища, пашата, утъпкването влошават условията в местообитанията и се отразяват неблагоприятно върху състоянието на популациите. Има потенциална заплаха от природни бедствия (пожари).

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популациите му влизат в национален парк „Централен Балкан“. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на състоянието на находищата, на биологията на размножаване и на факторите, повлияващи площта и числеността на популациите с цел оптимизиране на режима на охрана. Съхраняване на семена в Националната семенна банка в гр. Садово и култивиране на вида.

Литература: Кузманов, 1976, 1984а; Christov & Evstatieva, 2001.

Автор Люба Евстатиева


Влакнеста жълтуга (карта на разпространението)

Влакнеста жълтуга (илюстрация)