Четириделна земна звезда

Geastrum quadrifidum Pers. : Pers.

Сем. Geastraceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)+2ab(ii,iii)].

Морфология и биология. Младите плодни тела в неразтворен вид повече или по-малко кълбовидни. Зрялото плодно тяло високо 1–6 cm, по-високо, отколкото широко, с двоен перидий: ендоперидий, обвиващ ендоперидиално тяло с глеба, и екзоперидий, разкъсващ се на (3) 4 (6) радиални дяла; дяловете звездовидно разгънати навън и надолу. Екзоперидият в разгърнат вид 1,5–9 cm в диаметър. Ендоперидиалното тяло с различна форма, повече или по-малко кълбовидно, яйцевидно до обратнояйцевидно или елипсовидно, 0,3–1,5 cm в диаметър, разположено на дръжка 0,3–2,5 mm висока, в горната част с конусовиден, финовлакнест перистом с отвор. Глебата тъмнокафява. Спорите примесени с капилиции в тъмнокафява маса; кълбовидни, (4,5)5–6 µm в диаметър, кафяви до жълто-кафяви, едрошиповати или едробрадавичести. Образува плодни тела през VI–X.

Местообитания и популации. Развива се върху почва в иглолистни гори (смърч –Picea , бор –Pinus) и смесени гори (смърчово-букови, букови гори с примес от смърч, ела, бор, габър, бреза, и др.), 1000–1500 m н. в.

Разпространение в България. Рила (над с. Сестримо), Родопи (Ср. – резерват „Момчиловски дол“, гр. Чепеларе); между 1000–1500 m н. в.

Общо разпространение. Европа, Азия.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, залесяване, дърводобив, селищно развитие, туризъм и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата са разположени на територията на НП „Рила“ и резерват „Момчиловски дол“. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, 1958а, б; Gyosheva & Andreeva, 2000; Denchev et al., 2006.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Четириделна земна звезда (карта на разпространението)

Четириделна земна звезда (илюстрация)