Сфагнова галерина

Galerina sphagnorum (Pers. : Fr.) Kühner

Сем. Cortinariaceae - Паяжинници

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(i,ii,iii,iv)]

Морфология и биология. Шапката ширококонична до полукълбовидна, 1,5–2 cm в диаметър, охренокафява, по-тъмна в центъра, радиално набраздена във влажно състояние. Пластинките прираснали със зъбче, слабо низбягващи, широки, жълтеникавокафяви. Пънчето цилиндрично, 4–8 ´ 0,1–0,3 cm, охренокафяво, кухо, финовлакнесто. Месото тънко, светлокафяво. Спорите широкоелипсовидни, 6,5–8,5 ´ 5–5,5 mm; охренокафяви, гладки. Образува плодни тела единично или на групи, VI–X.

Местообитание и популации. Среща се сред сфагнов мъх (Sphagnum spp.) на торфища, мочурища, в крайбрежната зона на планински езера. Досега са известни четири находища на вида. Регистрирани са единични плодни тела и малки групи (2–5 екземпляра).

Разпространение в България. Рила (местн. Шумнатица над Боровец, местн. Мократа поляна над с. Говедарци), Родопи (Зап. – местн. Лонгурлий, Ср – Чаирски езера – около Големия гьол).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна в хабитатите в резултат на животновъдство, туризъм и отдих, засушаване и др.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг и опазване на торфените хабитати.

Литература: Gyosheva, 1996; Gyosheva & Ganeva, 2004; Gyosheva et al., 2006.

Автор Мелания Гьошева


Сфагнова галерина (карта на разпространението)

Сфагнова галерина (илюстрация)