Торфена галерина

Galerina paludosa (Fr.) Kühner

Сем. Cortinariaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(i,ii,iii,iv)]

Морфология и биология. Шапката изпъкнала, конична, 0,5–2 cm в диаметър, жълто-кафява, ръждивокафява, избледняваща до охреножълта, радиално набраздена, влакнеста. Частичното покривало (кортина) бяло. Пластинките широко прираснали, редки, мръснокафяви. Пънчето цилиндрично, 5–12 × 0,1–0,3 cm, охреножълто, жълто-кафяво, по-тъмно в основата, с напречни, паяжиновидни, бели поясчета. Месото нежно, светлокафяво. Спорите бадемовидни, 9–11(12) × 5–7 µm, кафеникави, фино брадавичести. Образува плодни тела единично и на групи, VI–X.

Местообитание и популации. Среща се върху сфагнов мъх (Sphagnum spp.) в торфища, мочурища, крайбрежна зона на планински езера. Досега са известни три находища. Регистрирани са единични индивиди и групи (3–11 плодни тела).

Разпространение в България. Рила (местн. Шумнатица над Боровец), Родопи (Зап. – местн. Лонгурлий, Чаирски езера).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на животновъдство, туризъм и отдих, засушаване.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг и опазване на торфените хабитати.

Литература: Gyosheva & Ganeva, 2004; Gyosheva et al., 2006.

Автор Мелания Гьошева


Торфена галерина (карта на разпространението)

Торфена галерина (илюстрация)