Снежно кокиче

Galanthus nivalis L.

Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii); C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение с 2 приосновни листа. Стъблото на върха с един увиснал надолу цвят. Листата преди отваряне на листната пъпка плоски, дълги 8–9 cm и широки 0,4–0,7 cm. Околоцветникът от 6 листчета, външните 3 бели, дълги 15–25 mm, обратнояйцевидни до продълговати, вътрешните почти двойно по-малки, удължено обратнояйцевидни, почти плоски, със зелено петно на върха. Тичинките 6, в два кръга; яйчникът долен, сферичен или продълговат, 3-гнезден. Семената елипсовидни, с роговиден придатък. Цв. І–ІV, пл. IV−V. Опрашва се от вятъра и от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Расте из храсталаци, гори, скални поляни, по долините на реките в низинния и долния планински пояс върху наносни почви.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Балчик, Варна – край местн. Аладжа манастир, Бургас, Приморско, от устието на р. Ропотамо до р. Резвая), Североизточна България (с. Оброчище, Църква, Царичино, Гроздьово и др.), Дунавска равнина (Видин, с. Орсоя), Предбалкан (Белоградчик – местн. Венеца), Стара планина (с. Раковица), Знеполски район (Трънско), Тунджанска хълмиста равнина (с. Зидарово), Странджа (резерват „Витаново“ и др.); до около 1500 m н. в.

Общо разпространение. Средна Европа, Италия, Унгария, Полша, Украйна, Западна Русия и Балкански полуостров.

Отрицателно действащи фактори. Активно събиране на вида като декоративно и лечебно растение, туризъм, строежи, утъпкване, земеделие, залесяване, природни бедствия (пожари), ограничено разпространение, малка численост, проблеми, касаещи репродуктивната сфера.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популациите на вида са в границите на резерватите „Ропотамо“, „Витаново“ и др. Много от находищата попадат и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на състоянието на находищата, на биологията на размножаване и на факторите, повлияващи площта и числеността на популациите с цел оптимизиране на режима на охрана. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово и култивиране на вида.

Литература: Йорданов, 1964; Делипавлов, 1968а, б, 1971; Василев, 1984; Пашалиев, Димитров, 1995; Гусев и др., 1997.

Автор Люба Евстатиева


Снежно кокиче (карта на разпространението)

Снежно кокиче (илюстрация)