Елвезиево кокиче

Galanthus elwesii Hook.

Galanthus nivalis auct. bulg.1

Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii); C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение с 2 приосновни листа. Стъблото на върха с един увиснал надолу цвят. Листата преди отваряне на листната пъпка със завити навътре ръбове, дълги 6–7 cm, широки 1,7–2,2 cm. Околоцветникът от 6 листчета, външните 3 бели, дълги 15–25 mm, обратнояйцевидни до продълговати, вътрешните почти двойно по-малки, удължено обратояйцевидни до правоъгълни, с две зелени петна – тясно подковообразно на върха и голямо, почти квадратно, при основата. Тичинките 6, в два кръга, яйчникът долен, сферичен или продълговат, тригнезден. Семената елипсовидни, с роговиден придатък. Цв. І–ІV, пл. IV−V. Опрашва се от вятъра и от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Расте из храсталаци, гори, скални поляни по варовити почви, по долините на реките в низинния и долния планински пояс върху богати наносни почви.

Разпространение в България. Среща се нарядко в цяла България с изключение на Черноморското крайбрежие, Беласица и Странджа; до около 2000 m н. в.

Общо разпространение. Средна Европа, Италия, Унгария, Полша, Украйна, Зап. Русия и Балкански полуостров.

Отрицателно действащи фактори. Активно събиране на вида като декоративно и лечебно растение, туризъм, строежи, утъпкване, земеделие, залесяване, природни бедствия (пожари), ограничено разпространение, малка численост, проблеми, касаещи репродуктивната сфера.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Голяма част от находищата се намират в защитени територии (националните паркове „Централен Балкан“ и „Пирин“, природните паркове „Сините камъни“, „Шуменско плато“, „Българка“, „Врачански Балкан“, „Русенски Лом“ и др.) и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на състоянието на находищата, на биологията на размножаване и на факторите, повлияващи площта и числеността на популациите с цел оптимизиране на режима на охрана. Съхраняване на семена в семенна банка и култивиране на вида вex-situ условия.

Литература: Артюшенко, 1966; Делипавлов, 1968а, б, 1971; Василев, 1984.

Автор Люба Евстатиева


Елвезиево кокиче (карта на разпространението)

Елвезиево кокиче (илюстрация)