Дребно еньовче

Galium demisum Boiss.

Сем. Rubiaceae – Брошови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. ЗБР. Балкански субендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто туфесто растение. Стъблата високи до 8 cm, гъсто облистени. Листата по 4–6 в прешлен, обратноланцетни, постепенно заострени, голи или влакнести. Съцветието щитовидно, връхно; цветовете 3–7, събрани в полусенници, в основата без или с 1–2 присъцветни листчета; венчето дребно, жълтозеленикаво, 4-делно, с продълговатояйцевидни дялове. Плодовете разпадливи на две кълбестобъбрековидни орехчета. Цв. VIII–IX, пл. IX–X. Опрашва се най-вероятно от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Расте по открити скалисти и каменисти места, на хумусно-карбонатни, ерозирани и скелетни  почви, предимно върху варовик, главно във високопланинския пояс. Участва в хазмофитни растителни съобщества заедно сFestuca dalmatica, Androsace villosa ,Potentilla apennina subsp.stojanovii ,Galium anisophyllon и др. Популациите са малочислени и разкъсани.

Разпространение в България. Славянка (Амбар дере, Гоцев връх), Пирин (Сев. – в района на вр. Вихрен, циркус Големия Казан, Разложки суходол, вр. Синаница); между (1500) 2000 и 2700 m н. в.

Общо разпространение. България, Северна Гърция, Турция (Битински Олимп).

Отрицателно действащи фактори. Неблагоприятни промени в условията на местообитанията и намаляване на площта на популациите са възможни вследствие на природни бедствия (лавини, свлачища) и в по-малка степен на туризъм и утъпкване. Потенциална заплаха са и горските пожари.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата са в границите на национален парк „Пирин“ и резерват „Алиботуш“ в Славянка и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите с оглед оптимизиране на режима на охрана.

Забележка.Galium demissum е Балкано-анатолийски вид, у нас представен с номиналния подвид и с локалния ендемитGalium demisum subsp. stojanovii (G. stojanovii Degen), разпростанен само в Пирин.

Литература: Анчев, 1984, 1989; Ehrendorfer & Krendl, 1976.

Автори Минчо Анчев, Валентина Горанова


Дребно еньовче (карта на разпространението)

Дребно еньовче (илюстрация)