Frullania riparia Lehm.

Сем. Jubulaceae - Юбулови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува плоски зелени до кафяво-зелени чимчета. Стъблата стелещи се, неправилно перести, дълги до 2 cm. Листата керемидообразно разположени, до основата разделени на 2 различни по големина разположени един над друг дяла. Горният листен дял по-едър, широко заоблен, долният – малък, обикновено листовиден, само при отделни листа гърнеподобен, над 5 пъти по-малък от амфигастрите. Амфигастрите около 2 пъти по-широки от стъблото, до 1/3 двуделни. Двудомен, спороносни кутийки не са известни. Не образува развъдки.

Местообитания и популации. Среща се върху засенчени сухи скали или епифит по кората на широколистни дървета. Популациите са с ограничено разпространение, ниска плътност и слаб потенциал за разпространение.

Разпространение в България. Стара планина (Изт. – Сините камъни).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Словения), Централна Европа, Източна Азия, Северна Америка. Субмедитеранско-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Изсичане на горите, туризъм и замърсяване на въздуха.

Предприети мерки за защита. Единствената популация на вида у нас попада в границите на природен парк „Сините камъни“ и е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Šmarda, 1970.

Автор Райна Начева


Frullania riparia (карта на разпространението)

Frullania riparia (илюстрация)