Frullania jackii Gottsche

Сем. Jubulaceae - Юбулови

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува плоски кафяво-зелени до червено-кафяви лъскави чимчета. Стъблата стелещи се, просто или двойно пересто разклонени, 2–6 cm дълги, 0,5–0,7 cm широки. Листата гъсто керемидообразно разположени, до основата разделени на 2 различни по големина, разположени един над друг, дяла. Горният листен дял по-едър, овален, долният – малък, закръглен, гърнеподобен, над 5 пъти по-малък от амфигастрите. Амфигастрите едри, 3–4 пъти по-широки от стъблото, цели или слабо вдлъбнати на върха. Еднодомен. Не образува развъдки.

Местообитания и популации. Среща се по засенчени скали самостоятелно или сред други мъхове и по кора на широколистни дървета в гористи райони с повишена въздушна влажност. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – Стара река над с. Заножене), Рила (Баненска река).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Румъния, Словения), Западна и Централна Европа, Кавказ, умерените части на Азия. Северно субокеанско-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване на местообитанията вследствие изсичане на горите и намаляване на въздушната влажност.

Предприети мерки за защита. Находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и популациите, биологията, екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Арнаудов, 1911б; Kuc et al., 1965.

Автор Райна Начева


Frullania jackii (карта на разпространението)

Frullania jackii (илюстрация)