Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche et al.

Сем. Jubulaceae– Юбулови

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Чимчетата малки, червено-кафяви. Стъблата до 2,5 cm дълги, неправилно 1–2 пъти пересто разклонени. Листата лесно опадащи, до основата разделени на 2 нееднакви дяла. Горният закръглен отпред, целокраен, с броеницовидно подредени по дължината му по-едри тъмни клетки. Долният листен дял гърнеподобен, по-тесен от амфигастрите. Амфигастрите плитко двуделни, широки колкото стъблото или малко по-широки от него. Рядко образува спороносни кутийки. Не образува развъдки. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху кора на дървета и по засенчени скали в буковия пояс.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – над х. „Левски“), Струмска долина (Ю. – Кресненско дефиле).

Общо разпространение. Европа (Балкански полуостров – Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Хърватска, Черна гора; Исландия, Ирландия, Скандинавия, Макаронезия, Великобритания, Испания, Португалия, Щвейцария, Италия, Австрия, Германия, Чехия, Словакия, Полша, Югозападна Русия). Субокеанско-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Промени в режима на ползване на местообитанията, избирателни сечи, голи сечи, атмосферно замърсяване. Слаб размножителен потенциал.

Предприети мерки за защита. Находищата попадат в границите на национален парк „Централен Балкан“, резерват „Тисата“ в Струмска долина и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение и оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите и на тази основа предприемане на мерки за опазване на вида.

Литература: Петров, 1964; Ganeva, 1992.

Автор Анна Ганева


Frullania fragilifolia (карта на разпространението)

Frullania fragilifolia (илюстрация)