Стрибърнова ведрица

Fritillaria stribrnyi Velen.

Сем. Liliaceae – Кремови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,ii,iii,iv,v)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Стъблото високо 15–40(50) cm. Листата сиво-зелени, плоски, обикновено последователни; най-горните (прицветните) листа 3, разположени в прешлен, тяснолинейни; долните стъблови листа продълговатоланцетни, обикновено тъпи; средните линейноланцетни или линейнозаострени. Цветовете 1(2), увиснали, тясно камбанковидни до конусовидни, пъстро обагрени с кафяво-червени, виненочервени и зелени ивици, със сиво-синкав оттенък, без шахматни петна. Близалцето неясно триделно. Цв. (ІІІ) ІV–V, пл. VІ. Размножава се вегетативно (с малки луковички) и със семена.

Местообитания и популации. Из тревисти места в просветлени нискостъблени широколистни гори (предимно от космат дъб), в храсталаци. Съобщавани са повече от 10 находища, но само 4 от тях са потвърдени или новоустановени след 1975 г. Формира малки групи от индивиди или се среща поединично.

Разпространение в България. Тракийска низина (селата Стоево, Любен, Ахматово), Тунджанска хълмиста равнина (селата Победа, Симеоново, Бояджик, Челник, Войника, Зорница, Крумово, Миладиновци, между селата Голямо Крушево и Бояново, край гр. Елхово); 500–1000 m н. в. Някои от находищата не са потвърждавани след 1964 г.

Общо разпространение. България, Европейска Турция (Тракия).

Отрицателно действащи фактори. Ограничено разпространение на вида, ниска плътност на индивидите, лошо възобновяване. Паша, изсичане на горите и храсталаците, строителство, бране за букети или изкореняване с цел отглеждане.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Едно от находищата му се намира в природната забележителност „Блестящо лале – Тетралика“ при с. Симеоново. Част от находищата попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида, на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на популациите, включване на някои от находищата в защитени територии и съхраняване на семенен материал в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Янев, 1964; Попова, 1984.

Автор Даниела Иванова


Стрибърнова ведрица (карта на разпространението)

Стрибърнова ведрица (илюстрация)