Fossombronia husnotii Corb.

Сем. Fossombroniaceae - Фосомброниеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)c(ii)].

Морфология и биология. Едногодишен, рядко кратко живеещ многогодишен чернодробен мъх с диференцирани стъбло и листа, образуващ малки бледо- до жълто-кафяви чимчета. Стъблата стелещи се, неправилно разклонени, дълги до 1,5 cm и 0,3 cm широки, отдолу с многобройни безцветни до светлокафяви ризоиди. Листата разположени кòсо, закръглено квадратни, вълновидни, къдрави. Спорите покрити с неправилна мрежа от прости или дихотомично разклонени гребени. Еднодомен. Не образува развъдки.

Местообитания и популации. Среща се върху открита почва сред храсталаци и туфи трева, край пътища и пътеки. Популациите са с ограничено разпространение, ниска плътност и непостоянна численост, която е свързана с динамиката на климата през годините.

Разпространение в България. Беласица (над Петрич).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Гърция, Македония, Хърватска), Западна Европа, Италия, Северна и Тропична Африка, Макаронезия. Океанско-медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Изсичане на горите и сукцесионни промени, водещи до липсата на подходящи временни местообитания. Видът е зависим от наличието на свободни от конкуренция субстрати и периодично умерено нарушаване на местообитанията.

Предприети мерки за защита. Популацията попада в границите на природен парк „Беласица“ и защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и динамиката на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Петров, 1963.

Автор Райна Начева


Fossombronia husnotii (карта на разпространението)

Fossombronia husnotii (илюстрация)