Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi

Сем. Fossombroniaceae - Фосомброниеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(iii)c(ii)].

Морфология и биология. Едногодишен, рядко кратко живеещ многогодишен чернодробен мъх с диференцирани стъбло и листа. Образува малки бледо- до жълто-кафяви чимчета. Стъблата стелещи се, неправилно разклонени, 1–3 cm дълги и до 0,6 cm широки, отдолу с многобройни червено-виолетови ризоиди. Листата разположени к?со, закръглено квадратни, вълновидни, с характерен къдрав изглед. Спорите с едро мрежеста скулптура, образуваща почти правилни шестоъгълници. Двудомен. Не образува развъдки.

Местообитания и популации. Среща се върху влажни открити глинесто-песъчливи почви в сенчести дъбови и букови гори. Популациите са с ограничено разпространение, ниска плътност и непостоянна численост, която е свързана с динамиката на климата през годините.

Разпространение в България. Странджа (местн. Голям Драгановски дол край с. Сливарово и местн. Керезовия дол край с. Кости).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Западна Европа, Средиземноморските о-ви, Кавказ, Северна Африка, Макаронезия, Западна Азия. Океанско-медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Намаляване на въздушната и субстратна влажност в резултат на прореждане на горите, прекомерното утъпкване и сукцесионни изменения. Видът е зависим от наличието на свободни от конкуренция субстрати и периодично умерено нарушаване на местообитанията.

Предприети мерки за защита. Популациите попадат в границите на природен парк „Странджа“ и защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността, площта и динамиката на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Петров, 1963.

Автор Райна Начева


Fossombronia angulosa (карта на разпространението)

Fossombronia angulosa (илюстрация)