Стройна флавосцифа

Flavoscypha cantharella (Fr.) Harmaja

Otidea concinna (Pers.) Sacc.

Сем. Pyronemataceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,iv,v)].

Морфология и екология. Плодните тела (апотеции) на групи, едностранно развити, уховидни, месести, широки 2–4 cm, високи 2–4 cm, в основата стеснени в къса дръжка; хименият лимоненожълт, с червеникав оттенък; отвън гладки или слабо нагънати, светлолимоненожълти. Спорите елипсовидни, 10–12,5 × 5,5–6,5 μm, едноклетъчни, с гладка обвивка и две мастни капки, безцветни. Образуват плодни тела през VII–X.

Местообитания и популации. Развива се на богати почви в широколистни, най-често дъбови, гори.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – между гр. Царево и с. Изгрев), Средна гора (Лозенска планина, над с. Долни Лозен).

Общо разпространение: Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на туризъм, пожари, суша, замърсяване на почвите от селскостопански и индустриални дейности; ограничено разпространение на вида.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, Факирова, 1970; Kuthan & Kotlaba, 1989; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Стройна флавосцифа (карта на разпространението)

Стройна флавосцифа (илюстрация)