Fissidens rivularis (Spruce) Schimp.

Сем. Fissidentaceae– Фисидентови

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Чимчетата тъмнозелени или черно-зелени. Стъблата 1,0–2,5 cm дълги, с кафяви ризоиди, плоско, двуредно облистени. Листата сложно устроени, с влагалищна основа, обхващаща стъблото и преминаваща нагоре в мечовиден израстък. Листата езиковидни до езиковидно-ланцетни, с низбягващ криловиден гръбен израстък. По ръба с обшивка от жълтеникави клетки. Жилката проста, силно развита, навлизаща в листния връх. Спороносната кутийка елипсовидна, изправена или леко наклонена. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се върху сенчести и влажни или потопени в потоци скали, образувайки чимчета или малки групи от отделни растения. Понася умерено замърсяване на водата.

Разпространение в България. Странджа (местн. Докузакски баир и край с. Сливарово, местн. Драгановски дол).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Босна и Херцеговина, България, Гърция), Западна, Централна и Южна Европа (Белгия, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Румъния Испания, Португалия, Италия, Крит), Кавказ, Централна и Югозападна Азия, Северна и Централна Африка. Субокеанско-медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Малък брой находища, разширяващ се туризъм и човешко присъствие, промяна в условията на местообитанията.

Предприети мерки за защита. Популациите на вида попадат в границите на природен парк „Странджа“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популацията.

Литература: Петров, 1963.

Автор Анна Ганева


Fissidens rivularis (карта на разпространението)

Fissidens rivularis (илюстрация)