Eurhynchium schleicheri (R. Hedw.) Jur.

Сем. Brachytheciaceae - Брахитециеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листнат страничноплоден мъх. Образува жълто- до кафяво-зелени чимчета. Стъблата пълзящи, 3–8 cm дълги, храстовидно или неправилно пересто разклонени. Клонките къси, на върха заоблени, гъсто облистени. Листата 2–3 пъти по-дълги, отколкото широки, слабо надлъжно плисирани, яйцевидно ланцетни, постепенно дълго заострени, назъбени по цялата си дължина, върхът усукан. Жилката единична, достига 2/3 от дължината на листа. Двудомен. Спороносната кутийка наклонена до хоризонтална, елипсовидна, извита, капачето с дълго източено връхче, дръжката брадавичеста.

Местообитания и популации. Среща се върху открита почва в сенчести широколистни гори край пътища, пътеки и потоци и по варовити скали. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – над гр. Пещера).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Европа, Крим, Турция, Североизточна Азия, Макаронезия. Субмедитеранско-субокеански вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е унищожаването на местообитанията или понижаване на качеството им в резултат на сечи. Привързан е към сенчести горски местообитания, които са силно нарушени поради дърводобив. Видът е уязвим поради малкия брой находища. Има ограничен потенциал за разселване.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Šmarda, 1970.

Автор Райна Начева


Eurhynchium schleicheri (карта на разпространението)

Eurhynchium schleicheri (илюстрация)