Eurhynchium pumilum (Wilson) Schimp.

Сем. Brachytheciaceae - Брахитециеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листнат страничноплоден мъх. Образува меки жълто- до яркозелени чимчета. Стъблата 1–2 cm дълги, пълзящи, слабо и неправилно пересто разклонени. Клонките нишковидни, хоризонтално разперени, плоско облистени. Листата 2–3 пъти по-дълги, отколкото широки, яйцевидно ланцетни, постепенно дълго заострени, целокрайни или слабо назъбени във връхната част, върхът плосък, неусукан. Жилката единична, достига 1/2 до 4/5 от дължината на листа. Двудомен. Спороносната кутийка хоризонтална, овална, капачето с източено връхче, дръжката брадавичеста.

Местообитания и популации. Среща се по брегове на горски пътища, край потоци, по варовикови скали, покрити с почва и скални пукнатини в сенчести широколистни гори. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Средна гора (Зап. – Гълъбец и над с. Пасарел).

Общо разпространение. Европа, Кавказ, Югозападна Азия, Северна Африка, Макаронезия, Австралия. Субокеанско-субмедитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е унищожаването на местообитанията или понижаване на качеството им в резултат на сечи. Видът е уязвим поради малкия брой находища. Има ограничен потенциал за разселване.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Стефанов, 1971.

Автор Райна Начева


Eurhynchium pumilum (карта на разпространението)

Eurhynchium pumilum (илюстрация)