Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay

Сем. Ephemeraceae –Ефемерови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ac(iii,iv)]. Включен е в Червената книга на мъховете в Европа с категорията „рядък“.

Морфология и биология. Ефемерен листнат връхноплоден мъх. Образува малки групи или расте поединично. Стъблата силно скъсени, заедно с листата до 2 mm високи, с трайна протонема. Листата тясно линейни, в горната половина плитко и неравномерно назъбени, с развита жилка, горните и перихецийните листа слабо сърповидно извити. Еднодомен. Спороносната кутийка приседнала, скрита в перихецийните листа, овална, с късо закривено приседнало връхче, затвореноплодна.

Местообитания и популации. Среща се върху открита влажна глинеста почва край пътища и пътеки, в обработваеми площи, край водоеми и мочурища. Числеността на субпопулациите силно варира според климатичните условия. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Дунавска равнина (край с. Обнова), Средна гора (Зап. – долината на р. Искър край с. Пасарел).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Европа, Кавказ, Югозападна Азия, Северна Африка. Субмедитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Видът е зависим от наличието на умерено нарушаване на растителната покривка, поради което е чувствителен на обрастване с конкурентни видове висши растения при преустановяване на пашата, утъпкването, разораването и др. Малкият брой находища и вариращата численост на популациите го прави уязвим от случайни събития.

Предприети мерки за защита. Находището край с. Обнова е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Стефанов, Петров, 1962; Natcheva, 2007.

Автор Райна Начева


Ephemerum recurvifolium (карта на разпространението)

Ephemerum recurvifolium (илюстрация)