Катерлива ефедра

Ephedra fragilis Desf. subsp. campylopoda (C. A. Mey.) Aschers. & Graebn.

Ephedra campylopoda C. A. Mey.1, 2, 3

Сем. Ephedraceae – Ефедрови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii); C2a(i,ii); D]. ЗБР.

Морфология и биология. Двудомен храст. Стъблата силно разклонени, катерливи или стелещи се, набраздени, дълги до 5 m, сивкавозелени. Листата редуцирани, люсповидни, срещуположни на кръст. Мъжките шишарчици овални, приседнали, прашниците 5–6. Женските шишарчици с извита надолу дръжка, с по 2 семепъпки и малко на брой обвивни люспи. Семената с месеста червена обвивка. Цв. IV–V, пл. VI–VII. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава каменисти места и отвесни скали с южно или югозападно изложение. Популацията на вида е малочислена, като към момента са известни под 10 индивида.

Разпространение в България. Струмска долина (Ю. – местн. Скалата при с. Дамяница и хълма Пчелина при гара Генерал Тодоров, Петричко); до около 300 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров, Мала Азия.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, характерните биологични особености, критично ниската численост и ниските репродуктивни способности на вида, унищожаването и замърсяването на местообитанията, пашата на домашни животни. Поради ниската си численост популацията е силно уязвима и дори събития със случаен характер (например срутвания) могат да доведат до изчезване на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Осъществяване на мониторинг на състоянието на популациите и подпомагане на размножаването.

Литература: Велчев, Бондев, 1961; Стоянов, 1963; Василев, 1984; Markgraf et al., 1993.

Автори Борис Асьов, Цветомир Денчев


Катерлива ефедра (карта на разпространението)

Катерлива ефедра (илюстрация)