Тритичинков надводник

Elatine triandra Schkuhr

Сем. Elatinaceae – Надводникови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR A1c ;B2ab(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто водно растение. Стъблата дълги 1–18 cm. Листата срещуположни. Цветовете приседнали. Чашелистчетата (2)3(4), затъпени, най-широки в основата; венчелистчетата 3, срещуположно разположени на чашелистчетата; плодниците 3. Кутийките остават в пазвите на листата след узряване. Семената леко огънати. Цв. VІ–VІІІ, пл. VІІ–ІХ. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Субпопулациите се състоят от малко на брой отдалечени един от друг, плаващи или прикрепени към дъното индивиди. Среща се в блата и бавно течащи води.

Разпространение в България. Тракийска низина (Пазарджишко, Пловдивско); от 160 до около 500 m н. в.

Общо разпространение. Европа, Централна и Югозападна Азия, Централна и Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Отводняване на блата и преовлажнени терени, мелиоративни мероприятия, замърсяване на водите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Необходими мерки за защита. Необходимо е опазването както на вида, така и на неговия хабитат, който също е уязвим. Препоръчителни мерки са разработване на План за действие за вида и местообитанието, детайлно проучване на хорологията на вида, на числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг на вида и неговите местообитания, събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово. При необходимост – обявяване на защитена територия за опазването на вида и местообитанията му.

Литература: Йорданов, Пеев, 1979; Пеев, 1984; Cook, 1968.

Автор Десислава Димитрова


Тритичинков надводник (карта на разпространението)

Тритичинков надводник (илюстрация)