Обикновен еласмомицес

Elasmomyces mattirolianus Cavara

Сем. Russulaceae - Гълъбки

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(i,iii)].

Морфология и биология. Плодните тела кълбовидни или грудковидни, 1–5 cm в диаметър. Перидият еднослоен, тънък, белезникав, по-късно жълтеникав до кафеникав. Глебата изпълва камерите, бяла до жълтеникава. Зрялото плодно тяло съставено от шапка и пънче. Долната повърхност на шапката с изпъкнали, подобни на пластинки ребра, изградени от стерилна трама; ръбът на шапката свободен в долния край. Пънчето силно редуцирано, продължаващо в стълбче (колумела) във вътрешността на плодното тяло. Спорите кълбовидни, 8–10(15) mm, шипчести. Образува плодни тела през IX–XI.

Местообитание и популации. Развива полуподземни плодни тела на песъчливи и варовити почви в широколистни (бук –Fagus , габър –Carpinus , дъб –Quercus) и по-рядко в иглолистни гори.

Разпространение в България. Рила (по течението на р. Рибница над с. Костенец).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на животновъдство, дърводобив, туризъм и отдих, транспорт – сухоземен, пожари и др.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на разпространението, числеността и площта на популациите. Провеждане на системен мониторинг в известното находище.

Литература: Хинкова, 1958б; Gyosheva et al.,2000, 2006.

Автор Мелания Гьошева


Обикновен еласмомицес (карта на разпространението)

Обикновен еласмомицес (илюстрация)