Прешленолистен надводник

Elatine alsinastrum L.

Сем. Elatinaceae – Надводникови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR A1c; B2ab(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно или многогодишно тревисто водно растение. Стъблата дълги 2–80 cm. Листата в спирала, потопените във водата линейни, до 18 на брой в спирала, тези на сушата от ланцетовидни до яйцевидни, най-много по 3 в спирала. Цветовете приседнали. Чашелистчетата 4, яйцевидни, заострени. Венчелистчетата 4, заострени, по-дълги от чашелистчетата. Тичинките 8, плодниците 4. Кутийката сплесната в горната си част. Семената почти прави. Цв. VІ­VІІ, пл. VІІ–VІІІ. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Субпопулациите са от мозаичен тип, състоящи се от малко на брой отдалечени един от друг индивиди. Среща се в блата, мочурища и силно овлажнени почви край тях.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – с. Велковци, Габровско), Софийски район (блатата около София и Елин Пелин), Знеполски район (Драгоманско блато), Тракийска низина (с. Мезек, с. Маноле); от 0 до 500 m н. в.

Общо разпространение. Европа, Централна и Югоизточна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Отводняване на блата и на преовлажнени терени, замърсяване на водите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е опазването както на вида, така и на неговия хабитат, който също е уязвим. Препоръчителни мерки са разработване на План за действие за вида и местообитанието, детайлно проучване на хорологията на вида, числеността и площта на неговите популации, биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг на вида и неговите местообитания и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово. При необходимост – обявяване на защитена територия за опазването на вида и местообитанията му.

Литература: Йорданов, Пеев, 1979; Пеев, 1984; Cook, 1968.

Автор Десислава Димитрова


Прешленолистен надводник (карта на разпространението)

Прешленолистен надводник (илюстрация)