Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst.

Сем. Campyliaceae– Кампилиеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен страничноплоден листнат мъх. Чимчетата корави, жълто-зелени, жълто-кафяви или маслиненозелени. Стъблата до 30 cm дълги, сравнително правилно перести, на върха, както и клонките, кукесто извити. Листата овално ланцетни до ланцетни, сърповидно извити. Жилката силно развита, навлиза в стеснената част на листния връх. Рядко спороноси. Спороносната кутийка цилиндрична и извита. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се в мочурища и сезонно влажни зони с относително високо съдържание на варовик, в приизворни участъци, по бреговете на заблатени места, оформяйки отделни чимове.

Разпространение в България. Пирин (под вр. Вихрен), Рила (край х. „Иван Вазов“).

Общо разпространение. Европа (на Балканския полуостров в Босна, България, Македония), включително Кавказ, Североизточна, Източна и Централна Азия, Северна и Южна Африка, Северна Америка, северозападната част на Южна Америка, Австралия, Антарктика. Бореален вид.

Отрицателно действащи фактори. Малкият брой находища, ограничените възможности за разпространение, промените в условията на местообитанията.

Предприети мерки за защита. Популациите се намират в нациналните паркове „Пирин“ и „Рила“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популацията.

Литература: Simon & Vajda, 1959; Šmarda,1970.

Автор Анна Ганева


Drepanocladus sendtneri (карта на разпространението)

Drepanocladus sendtneri (илюстрация)