Наплъстена рупа

Draba korabensis Javorka

Draba tomentosa auct. bulg.1, 3

Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто рехавотуфесто растение с няколко възходящи стъбла. Приосновните листа събрани в розетка, ланцетни до лопатовидни, почти целокрайни, покрити с разклонени власинки; стъбловите приседнали, влакнести. Съцветията връхни, с малко на брой цветове; венчелистчетата бели, дълги 3–4 mm. Плодът ланцетна или тясноланцетна шушулчица, покрита с прости и разклонени власинки. Семената дребни, по няколко в гнездо. Цв. VII–VIII, пл.VIII–IX. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по скалисти варовити терени в иглолистния и субалпийския пояс. Участва в хазмофитни тревни съобщества заедно сAndrosace villosa ,Saxifraga ferdinandi - coburgi, Galium anisophyllon, Campanula cochlearifolia и др. Популациите са разкъсани и малочислени.

Разпространение в България. Пирин (Сев.); от 1900 до около 2300 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Албания, България и Р Македония).

Отрицателно действащи фактори. Антропогенното въздействие (туризъм, утъпкване)  в района на разпространение, природните бедствия и ерозионните процеси са предпоставки за неблагоприятни промени в естествените местообитания и водят до намаляване на площта на популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата са в границите на национален парк „Пирин“ и попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на факторите, които влияят на числеността на популациите с цел оптимизиране на режима на охрана. Ограничаване на туристическия поток в района на находищата.

Литература: Вълев, 1970; Мешинев, 1984; Делипавлов, 1987; Ancev, 2007.

Автори Валентина Горанова, Минчо Анчев


Наплъстена рупа (карта на разпространението)

Наплъстена рупа (илюстрация)