Разпростряна донкиопория

Donkioporia expansa (Desm.) Kotl. & Pouzar

Сем. Fomitopsidaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела многогодишни, широко разпростряни върху субстрата, дълги до 30–40 cm, дебели 2–3 cm; ръбът светлосиво-кафяв, по-късно едноцветен с порите, широк 1–2 mm или липсващ; в пререз ръждиви до тъмнокафяви. Хифната система тримитична. Базидиите бухалковидни, 10–30 × 4,5–6 µm; спорите 4,5–7 × 3,5–4 µm, безцветни. Образува плодни тела през VI–XII.

Местообитания и популации. Развива се върху мъртва дървесина на широколистни и иглолистни дървета.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – с. Боженци).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване и дърводобив.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, 1983, 1990.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Донкиопория (карта на разпространението)

Донкиопория (илюстрация)