Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe

Сем. Ditrichaceae - Дитрихови

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листнат връхноплоден мъх. Образува светло- до тъмнозелени чимчета. Стъблата изправени, тънки, до 0,5 cm високи. Листата прави, разперени или леко сърповидно извити на една страна, с разширена основа, нагоре постепенно стеснени и шиловидно източени, плоскокрайни, във връхната част назъбени. Жилката в основата широка, нагоре дълго източена. Еднодомен. Спороносната кутийка удължено овална, права или слабо наклонена, с 4 по-тъмни ивици, разположена върху 2-4 cm дълга жълта до жълто-червена дръжка.

Местообитания и популации. Среща се върху глинеста почва в широколистни гори. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Стара планина (Изт. – Котленски Балкан, склоновете на вр. Разбойна), Странджа (местн. Марина река).

Общо разпространение. Европа (на Балканския полуостров в България, Румъния, Хърватска), включително Кавказ, Азия, Макаронезия, Мадагаскар, Северна Америка. Субмедитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е унищожаването на местообитанията и влошаването на тяхното качество в резултат на интензивна експлоатация на широколистните гори в средния планински пояс. Слабо конкурентноспособен, чувствителен към сукцесионни промени. Малкият брой находища го прави уязвим от случайни събития.

Предприети мерки за защита. Популацията в Странджа попада в границите на природен парк „Странджа“ и защитена местност „Марина река“. Част от находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Стефанов, Петров, 1962.

Автор Райна Начева


Ditrichum pallidum (карта на разпространението)

Ditrichum pallidum (илюстрация)