Жълто-бяла дисцина

Discina leucoxantha (Boud.) Gillet

Сем. Discinaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) приседнали, с диаметър 2–5 cm, дълбокочашковидни, често слабо стесняващи се към основата, със силно вълновидно извит ръб, светложълти. Спорите елипсовидни, 27,5–32,5(35) × 12,5–15 μm (без придатъците), едноклетъчни, с фино пунктирана или финомрежовидна повърхност, с една едра, централно разположена, мастна капка и с конусовидно пресечени, слабо вдлъбнати на върха, придатъци. Образува плодни тела през V–VI.

Местообитания и популации. Развива се на почва предимно в иглолистни гори.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша), Пирин (над х. „Бъндерица“).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване, животновъдство, дърводобив, туризъм, пожари.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Едно находище на вида попада в границите на национален парк „Пирин“. Находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Литература: Александров, 1970, 1971; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Жълто-бяла дисцина (карта на разпространението)

Жълто-бяла дисцина (илюстрация)