Туфест карамфил

Dianthus simulans Stoj. & Stef.

D. gracilis Sibth. & Sm. subsp.simulans (Stoj. & Stef.) Stoj. & Acht.3

Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2]. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто гъстотуфесто растение. Стъблата високи 2–6 cm. Листата бодливи, широки 1–1,5 mm, обикновено запазващи се при цъфтеж. Причашковите люспи 4, обратнояйцевидни, постепенно заострени в осил. Цветовете единични. Чашката дълга 9–13 mm. Петурата на венчелистчетата назъбена, по горната повърхност влакнеста, тъмнорозова, отдолу жълта. Плодът кутийка. Цв. VІ–VІІ, пл. VІІ–VІІІ. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по скали и каменисти места, на варовик и мрамори, в субалпийския пояс. Облигатен калцифил. Среща се на групи.

Разпространение в България. Славянка; 1800–2180 m н. в.

Общо разпространение. Балкански ендемит (България, североизточна Гърция).

Отрицателно действащи фактори. Неизвестни.

Предприети мерки за защита. Находищата са в резерват „Алиботуш“ и попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Изследване на числеността и площта на популацията, изследване на биологията и екологията на вида и заплахите.

Литература: Стоянов, 1966; Петрова, 1992а; Stojanoff & Stefanoff, 1934; Stojanoff & Achtaroff, 1935; Greuter et al., 1984; Tutin & Walters, 1993.

Автори Цветомир M. Денчев, Борис Асьов


Туфест карамфил (карта на разпространението)

Туфест карамфил (илюстрация)