Благаево бясно дърво

Daphne blagayana Freyer

Сем. Thymelaeaceae – Тимелееви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Вечнозелени, дребни храстчета, високи до 30 cm, с дълги разклонения, облистени само на върха. Листата дълги 3–6 cm, обратнояйцевидни, приседнали, голи, кожести. Цветовете кремавобели, ароматни, приседнали, образуващи на върха на разклоненията снопчета от 10–15 цвята. Хипантият дълъг 15–20 mm, тесен, разредено копринестовлакнест. Чашелистчетата дълги 6 mm, на върха заоблени. Плодът белезникава костилка. Цв. ІV–VІ, пл. VІІ–VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Каменисти тревисти места и сред хвойнови храсталаци с планинско-горски тъмноцветни и планинско-ливадни почви, предимно върху варовик. Малки мозаични популации.

Разпространение в България. Стара планина (Ср.); 1500–1900 m н. в.

Общо разпространение. Централна и Югоизточна (Балкански полуостров) Европа.

Отрицателно действащи фактори. Потенциална заплаха е развитието на туризъм в местата, където се среща видът.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Всички популации на вида попадат на територията на национален парк „Централен Балкан“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е разработване на План за действие за вида, както и детайлно проучване на хорологията на вида, на числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово; при необходимост – обявяване на защитена територия за опазването на вида.

Литература: Маркова, Чернева, 1979; Маркова, 1984; Webb & Ferguson, 1968.

Автор Десислава Димитрова


Благаево бясно дърво (карта на разпространението)

Благаево бясно дърво (илюстрация)