Сбит овесец

Danthoniastrum compactum (Boiss. & Heldr.) Holub

Avenastrum compactum (Boiss. & Heldr.) Halácsy3

Сем. Poaceae – Житни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Многогодишно тревисто плътнотуфесто растение. Стъблата високи до 50 cm, изправени, голи. Листата нишковидни, твърди, широки 0,3–0,6 mm, голи. Съцветието класовидна метлица, с 3–7 сближени класчета. Отделните класчета с 4–7 фертилни цвята, дълги 15–20 mm, с 2–5 mm дълги дръжки. Плевите дълги 10–15 mm, ланцетни, островърхи, голи, лъскави, с ципеста периферия. Долната плевица дълга 8–12 mm, с дълги меки бели власинки в основата, на върха 2-делна, на гръбната страна с коленчато извит, 10–20 mm дълъг, осил. Плодът зърно. Цв. VI–VIII, пл. VIII–IX. Размножава се вегетативно и със семена.

Местообитания и популации. Расте на силно наклонени терени върху плитки хумусно-карбонатни почви или в пукнатините на варовити скали в отворени тревни съобщества. Образува малочислени популации.

Разпространение в България. Славянка (Парилски дол); 1000–1500 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (югозападна, западна и централна част) и Кавказ.

Отрицателно действащи фактори. Ерозията, причинена от лавините, падащи по стръмните склонове на Парилски дол. Ограничено разпространение и малочисленост на популациите.

Предприети мерки за защита. Находищата попадат на територията на резервата „Алиботуш“ в Славянка планина и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Велчев и др., 1960; Стоева, 1984; Strid, 1991.

Автор Стоян Стоянов


Сбит овесец (карта на разпространението)

Сбит овесец (илюстрация)