Месесточервен дланокоренник

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Сем. Orchidaceae – Салепови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2b(ii,v)c(iv)]. ЗБР, CITES(2).

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Грудките слабо дланестонаделени. Стъблото високо 15–80 cm, кухо, с 4–8 тясно ланцетни листа, зелени, без напетняване. Съцветието с 30–60(100) цвята, компактно, яйцевидно, по-късно цилиндрично. Цветовете дребни, месесто-розови. Връхното чашелистче и страничните венчелистчета събрани в шлем, страничните чашелистчета разперени, насочени нагоре. Устната почти ромбична, слабо 3-делна, огъната, изпъстрена с чертички и точици, подредени в редове. Шпората конична, дълга 5–9 mm. Плодът кутийка. Цв. V–VI, пл. VI–VII. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по влажни до мочурливи ливади както на алкални, така и на кисели почви. Сега запазен в райони с обширни ливадни комплекси (Палакария, Разложко поле, района на яз. „Широка поляна“, Попови ливади на Пирин и др.). Известните популации заемат площи от 0,05 до 1 ha и са с числeност 20–500 индивида. Има данни за флуктуации на числеността в някои находища, както и изчезване от други, например влажните ливади в района на бившето Казиченско блато.

Разпространение в България. Установяван в повечето флористични райони на страната, съвременни данни има от Стара планина (Зап.), Софийски район, Витошки район, Пирин, Рила, Средна гора (Зап.), Родопи (Зап.); до 1700 m н. в.

Общо разпространение. Европа (по-чест в северните райони, локално срещащ се на юг), Сибир.

Отрицателно действащи фактори. Промяната в стопанисването на ливадите – разораването им и използването на торове и пестициди, изоставянето без коситба или превръщането им в пасища. Опасност в миналото и сега е промяната в хидрологичния режим, водеща до засушаване на ливадите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид, чиито местообитания се нуждаят от приоритетна защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Обявяване на някои находища за защитени. Мониторинг на състоянието на някои находища. Разработване на Стратегия за опазване на влажните и мезофилни ливади в страната.

Забележка. Изменчив вид, от който в България е описанD. incarnata var.j anevi Stoj. от района на с. Стоб. Находището е унищожено, а в района не са намерени други популации.

Литература: Стоянов, 1951, 1964; Стефанов, 1973; Венкова, 1995; Meshinev et al., 2005; Delforge, 2006.

Автор Антоанета Петрова


Месесточервен дланокоренник (карта на разпространението)

Месесточервен дланокоренник (илюстрация)