Венерина обувка, Венерина пантофка

Cypripedium calceolus L.

Сем. Orchidaceae – Салепови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(v)+2ab(v); C1+2a(i,ii); D]. ЗБР, ДХ(ІІb), БК, CITES(2). Реликт.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. Стъблата високи до 50 cm с 3–5 листа. Листата елиптични до овални, заострени. Съцветията с един, рядко с 2 цвята. Чашелистчета и страничните венчелистчета ланцетни, червено-кафяви, устната с форма на пантофка, лимоненожълта, с червени точици в основата си. Колонката с 2 тичинки, странично разположени. Цв. V–VI, пл. VII–VIІI. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена, рядко и вегетативно.

Местообитания и популации. Иглолистни, смесени и широколистни гори, храсталаци и горски поляни, по-често на богати на варовик почви. У нас основно в смесени гори. Наблюдаваната след 1990 г. популация по склоновете на вр. Червената стена в Добростанския масив е с критично ниска численост – под 25 индивида, разположени на големи разстояния едни от други, с много нисък процент на цъфтящите и плодоносящи индивиди.

Разпространение в България. Родопи (Ср. – Добростански масив; еднократно събиран в района на Наречен); до 1400 m н. в.

Общо разпространение. Циркумбореално – северните и умерени ширини на Евразия и Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Засушаване на климата, горски пожари, ниска численост и плътност на популацията, в миналото – утъпкване при добива на борова смола и бране на цветовете.

Предприети мерки за защита. Защитен вид, чиито местообитания се нуждаят от приоритетна защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Популацията е в границите на резерват „Червената стена“ и буферната му зонa, попада и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Продължаване на мониторинга на състоянието на известната популация. Детайлно проучване на района с оглед издирване на нови индивиди, просветляване на гората в района на популацията в буферната зона на резервата. Предприемане на мерки заex-situ размножаване от семенен материал от находището и последващо подсилване на популацията.

Литература: Стоянов, 1934а, 1964; Станев, 1975б; Петрова, 1995; Stojanoff & Stefanoff, 1924; Terschuren, 1998.

Автор Антоанета Петрова


Венерина обувка (карта на разпространението)

Венерина обувка (илюстрация)