Германска наумка

Cynoglossum germanicum Jacq.

Сем. Boraginaceae – Грапаволистни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii); C2a(ii); E].

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение. Стъблото високо 30–80 cm, изправено, просто влакнесто. Приосновните и долните стъблени листа с тясно крилати простовлакнести дръжки, дълги 3–10 cm, широки 2–3,5 cm, елиптични, на върха заострени, отгоре простовлакнести, отдолу рядко простовлакнести, целокрайни, по ръба ресничести. Стъблените листа дълги 5–15 cm, широки 3–4,5 cm, издребняващи нагоре, приседнали. Клонките на съцветието странични. Чашката дълга 5–7 mm, дяловете елиптични, двата по-големи, по ръба прилегналоресничести. Венчето синьо с розови жилки до розово-виолетово. Венечният диск широк 12–15 mm, звънест, дяловете заоблени, голи, в отвора с люспести, дребни, бялобрадавичести придатъци. Орехчетата 7–10 mm в диаметър, изпъкнали, с неправилно разположени бодливи шипчета. Цв. V–VII , пл. VI–VIII. Опрашването ентомофилно. Растенията са жизнени, с добро естествено възобновяване.

Местообитания и популации. Обитава гористи и сенчести места в Средна Стара планина върху варовити терени в смесена буково-габърова гора. Площта на популацията е около 5 дка, а общата численост е около 1000 индивида.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – еднократно намерен от Ив. Нейчев през 1899 г. в местн. Малуша, Габровско); на около 1000 m н. в. Повторно е намерен на 14.07.2006 г. от Юлиян Маринов по северните склонове на Шипченска планина при 980 m н. в. недалеч от посоченото от Нейчев находище (SOM 163 833).

Общо разпространение. Западна, Централна и отчасти Източна Европа, Югозападна Азия, Кавказ. Адвентивно в Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Горска сеч, пожари, паша и утъпкване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището му е в границите на природен парк „Българка“ и в защитенa зонa от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Обявяване на локалитета за защитена местност. Проучване на екологията и биологията на вида и събиране на семена за Нацоналната семенна генбанка в гр. Садово.

Забележка. Предстои публикуване на данните за морфологията и характера на местообитанията на вида от Юлиян Маринов.

Литература: Евстатиева, 1984а; Пеев, 1989; Kovanda, 1972.

Автор Елена Генова


Германска наумка (карта на разпространението)

Германска наумка (илюстрация)