Ctenidium procerrimum (Molendo) Lindb.

Сем. Hypnaceae - Хипнови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листнат страничноплоден мъх. Образува гъсти зелени до жълтеникаво-зелени плоски чимчета. Стъблата лежащи, гъсто правилно перести. Стъбловите листа в основата овално ланцетни, постепенно заострени в шиловидно източен сърповидно извит връх, ръбът целокраен или неясно напилен в горната част. Жилката съвсем къса и двойна или липсва. Двудомен, рядко спороноси, у нас известен само в стерилно състояние.

Местообитания и популации. Среща се върху сухи варовикови скали в разсветлени иглолистни гори и на открити места в горния планински пояс. Популациите са с ограничено разпространение и добра плътност. Има ограничен размножителен потенциал.

Разпространение в България. Пирин (над х. „Бъндерица“).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Румъния, Словения, Хърватска), Северна, Централна и Западна Европа, Кавказ, Североизточна, Източна и Централна Азия, Северна Америка. Северно-субокеански/планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен застрашаващ фактор е загубата на местообитания в резултат на курортно строителство. Районът, където се среща, е под силен антропогенен натиск поради интензивен туризъм и строеж на ски съоръжения. Малкият брой находища го прави уязвим от случайни събития. Има ограничен потенциал за разпространение.

Предприети мерки за защита. Популацията попада в границите на национален парк „Пирин“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите. Ограничаване на строителните работи в района на популацията на вида.

Литература: Петров, 1962а.

Автор Райна Начева


Ctenidium procerrimum (карта на разпространението)

Ctenidium procerrimum (илюстрация)