Томасиниев минзухар

Crocus tommasinianus Herb.

Сем. Iridaceae – Перуникови

Природозащитен статут. Уязвим [VU B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Грудко-луковицата почти сферична. Растението високо до 12 cm. Листата 3–5, линейни, плоски, дълги до 20–25 cm, широки 0,3–0,5 cm, голи. Цветовете 1(2), с ципесто влагалище. Околоцветната тръбица до 8 cm дълга; околоцветните листчета дълги 2,5–3,5 cm, светлогълъбовосини, в основата обикновено по-светли. Прашниците жълто-оранжеви. Плодната кутийка дълга 1,5–2 cm, широка 0,7–0,9 cm. Цв. I–III, пл. III–IV. Размножава се семенно и вегетативно (чрез дъщерни грудко-луковици).

Местообитания и популации. Расте по сухи тревисти места и из разредени гори и храсталаци в пояса на ксеротермните дъбови гори. Образува многочислени популации, състоящи се от няколко хиляди индивида, срещащи се обикновено на групи.

Разпространение в България. Предбалкан (Зап. – Връшка чука, южно от гр. Кула, склоновете над с. Киряево); до около 750 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватия).

Отрицателно действащи фактори. Потенциална заплаха за популациите на вида са разораване на част от находищата за селскостопански нужди и изсичане на горите, в които се среща.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата на вида попадат в границите на защитена местност „Връшка чука“.

Необходими мерки за защита. Проучване на биологията и екологията на вида. Мониторинг на състоянието на избрани популации и депозиране на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово. Включване на Връшка чука като защитена зона от Европейската екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Литература: Велчев, 1964, 1984.

Автор Владимир Владимиров


Томасиниев минзухар (карта на разпространението)

Томасиниев минзухар (илюстрация)