Мавритански кринипелис

Crinipellis mauretanica Maire

Сем. Tricholomataceae – Есенни гъби

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)]

Морфология и биология. Шапката в младо състояние звънчевидна, по-късно разперена до почти плоска, с изпъкнало връхче в средата, 0,5–2(2,5) cm в диаметър, кремава, светлобежова, сиво-кафява, в средата по-тъмна, кадифеновлакнеста, понякога финолюспеста. Пластинките с колариум до пънчето, кремави. Пънчето цилиндрично, 1–4 ´ 0,1–0,3 cm, кремаво, в основата кафеникаво, влакнесто. Месото тънко, кремаво. Спорите елипсовидни, 7–10(11) ´ 5–7,3 mm, безцветни. Образува плодни тела на групи, V–X.

Местообитание и популации. Среща се върху растителни остатъци в храстови и тревни съобщества от медитериански тип. Известно е само едно находище. Трикратно (през 1975, 2003, 2004 г.) са установени по няколко групи (4–10 плодни тела).

Разпространение в България. Тракийска низина (парк Лаута край гр. Пловдив).

Общо разпространение. Южна Европа, Северна Африка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна в хабитатите в резултат на земеделие, залесяване, селищно развитие, туризъм и отдих, пожари, замърсяване от бита.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване в националната ситема за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, Стойчев, 1983; Gyosheva et al., 2000, 2006; Stoichev & Gyosheva, 2005.

Автор Мелания Гьошева


Мавритански кринипелис (карта на разпространението)

Мавритански кринипелис (илюстрация)