Морски копър

Crithmum maritimum L.

Сем. Apiaceae – Сенникоцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii)].

Морфология и биология. Многогодишно, коренищно тревисто растение. Стъблото високо 20–50 cm, вдървеняващо в основата, в горната част разклонено. Листа перести, голи, с тънък хрущялен ръб. Обвивката на сложния сенник с 6–8 листчета. Сенниците с 20–50 цвята. Венчелистчетата жълто-зелени, голи. Плодовете яйцевидни, голи, мерикарпиите изпъкнали, дълги 3–4,5 cm, широки 1,5–2,0 cm, с 3 ребра. Цв. VІ–VІІІ, пл. VІІІ–ІХ. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава скалисти места – крайбрежни скални тераси и пукнатини. Видът е разпространен по цялата дължина на нашия Черноморски бряг, но популациите са фрагментирани. Местообитанията са повлияни от влагата и засоляването, поддържани постоянно от непосредствената близост на морската вода. Популациите са с висока плътност и численост почти във всички известни находища.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие.

Общо разпространение. Атлантическото крайбрежие на Европа, Средиземноморското и Черноморското крайбрежие, Макронезия.

Отрицателно действащи фактори. Разрастващият се туризъм крие потенциална заплаха от механично унищожаване на индивидите и от битово замърсяване. Мащабното строителство, извършвано в крайбрежната зона, е фактор, който води до унищожаване на подходящите за развитие на вида хабитати.

Предприети мерки за защита. Част от популациите се намират в резерватите „Калиакра“ и „Ропотамо“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Не са необходими специални мерки.

Литература: Пеев, 1982; Петрова, Венкова, Герасимова, 2002.

Автор Ива Апостолова


Морски копър (карта на разпространението)

Морски копър (илюстрация)