Стоянова дрипавка

Crepis stojanovii T. Georgiev

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(i,ii,iii)]. ЗБР. Балкански субендемит.

Морфология и биология. Едногодишно, тревисто растение. Стъблото високо 35–40 cm. Приосновните листа дълги до 15 cm, широки 3 cm, многобройни, обратнояйцевидни, заострени, стесняващи се към основата, грубо назъбени; стъбловите листа люсповидни. Кошнички няколко до много в сенник, около 8 mm дълги, обвивните листчета линейноланцетни, тези от външния ред много къси, голи. Плодосемките дълги 3–3,5 mm, широки 0,75–1 mm, кафяви, закривени, рязко изтъняващи към върха, с 10 ребра, хвърчилката опадваща. Цв. V–VІ, пл. VІ–VІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена, които се разпространяват от вятъра.

Местообитания и популации. Видът се среща в деградирали смесени дъбови гори, храстови съобщества, по тревисти и каменисти места, на територии с излужени канелени горски почви и чернозем-смолници. Формира фрагментирани популации, в които индивидите растат поединично.

Разпространение в България. Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина; между 100 и 500 m н. в.

Общо разпространение. Среща се с единични находища в България и Турция (Западните части на Анадол).

Отрицателно действащи фактори. Находищата (по литературни и хербарни данни) се намират в зони с активна човешка дейност, което предполага силна антропогенно влияние върху тях и най-вероятно потискане на популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на хорологията на вида, числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово, а при необходимост обяваване на защитена територия за опазване на популацията на вида.

Литература: Кузманов, 1984а; Димитрова, 2002; Georgieff, 1926; Lamond, 1975; Sell, 1976.

Автор Десислава Димитрова


Стоянова дрипавка (карта на разпространението)

Стоянова дрипавка (илюстрация)