Битинска дрипавка

Crepis bithynica Boiss.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR В2аb(ii,iii)]. IUCN(R), ЗБР. Балкански субендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с късо коренище. Стъблата високи 1–4, 5–12 cm, прости или с до 4 разклонения. Листата приосновни, дълги до 10 cm и широки 1,3 cm, лопатовидни или яйцевидноланцетни, неясно наделени или назъбени. Кошничките 1–4, 9–12 mm дълги и 4 mm широки. Плодосемките дълги 5–6 mm, широки 0,5 mm, стесняващи се към върха в късо носче, бледожълтеникавозелени, с 15 надлъжни ребра. Цв. VII–IХ, пл. VIII–X. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Видът е стриктен калцифил. Среща се по варовити сипеи, варовити каменисти поляни и в пукнатини на скали. Видът се среща у нас с две разновидности:Crepis bithynica var.bithynica – среща се в Северен Пирин с три установени от нас субпопулации: вр. Черна могила, пътеката от х. „Бъндерица“ за местн. Казаните и резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ иCrepis bithynica var.fodorii – вр. Орелек, Южен Пирин, една популация.

Разпространение в България. Пирин; над 1500 m. надм. в.

Общо разпространение. Планините в южната част на Балканския полуостров (Босна и Херцеговина, Гърция), Мала Азия (Турция).

Отрицателно действащи фактори. Някои от находищата на вида в Пирин са повлияни от туристическия трафик или от строителни дейности (лифтена станция „Черна могила“, транслационна станция на вр. Орелек).

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. По-голямата част от популацията на вида се намира в границите на национален парк „Пирин“, а една голяма популация се намира на вр. Ореляк и също влиза в границите на едноименната защитена територия. Находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е детайлно проучване на числеността и площта на популациите и биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид и оценка на ефективността на предприетите природозащитни мерки. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, 1984а; Димитрова, 2002; Lamond, 1975; Sell, 1976.

Автор Десислава Димитрова


Битинска дрипавка (карта на разпространението)

Битинска дрипавка (илюстрация)