Дебелолист

Crassula tillaea Lester-Garl.

Сем. Crassulaceae – Дебелецови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто дребно мъхоподобно растение. Стъблата дълги до 5 cm, разклонени, голи, лежащи или приповдигащи се. Листата срещуположни, дълги до 2 mm, люсповидни или яйцевидни, гъсто разположени, голи, обикновено червеникави. Цветовете в групи в пазвите на горните листа, 3-делни, рядко 4-делни. Венчелистчетата дълги до 1 mm, бели или розови. Плодът мехунка. Цв. III–V, пл. IV–VI. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Сухи припечни каменливи места и отворени тревни съобщества върху плитки скелетни или песъчливи почви. Популациите обикновено са малочислени, заемат неголяма площ и са с висока степен на фрагментация.

Разпространение в България. Западни гранични планини (Огражден), Струмска долина (Ю.), Беласица (при Петрич); до около 200 m н. в. Част от находищата в Струмска долина и Беласица не са потвърдени през последните години.

Общо разпространение. Западна, Централна и Южна Европа, Балкански полуостров, Средиземноморие, Северна Африка.

Отрицателно действащи фактори. Утъпкването, замърсяването и залесяването в част от известните находища, вероятно също естествените сукцесионни процеси, водещи до загуба на местообитанията на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Поддържане и опазване на местообитанията на вида. Изследване на площта и числеността и осъществяване на мониторинг на състоянието на популациите.

Литература: Вълев, 1970; Чешмеджиев, 1984; Petrova, Assyov & Vassilev, 2007.

Автори Борис Асьов, Цветомир М. Денчев


Дебелолист (карта на разпространението)

Дебелолист (илюстрация)